Från fattigvård till sjukvård i Malå

En tidsresa i vårdens utveckling.

Med denna dokumentation har vi tillsammans försökt ge en bild av hur sjukvården såg ut för hundra år sedan och framåt. Mest av allt har vår ambition varit att visa hur sjukvården utvecklades när sjukstugan blev stationär. Bilden har vuxit fram genom de olika yrkeskategoriernas berättelser, där de som arbetat i vården beskriver hur de upplevt sin yrkesroll och vad de hade att utföra. En tydlig skillnad i både arbetsmiljö och arbetsuppgifter kan märkas, om man jämför med den avancerade sjukvård vi idag har tillgång till. Britta Holmlund är farmaceut till yrket. Därför har hon god kännedom om läkemedelshanteringen, som vi har låtit få ta plats i beskrivningarna. Eftersom sjukvård och åldringsvård är tätt sammanlänkade, har vi valt att ta med en historisk berättelse från ålderdomshemmet Miklagård och en fyllig presentation av föreståndaren, fröken Margareta Ågren. Mycket av materialet bygger på hörsägen. Personliga berättelser som givetvis ska läsas som de subjektiva upplevelser de är. Men vi tror att bilden ändå träder fram med tydlighet. De flesta minns sin yrkesverksamma tid inom vården med glädje. De upplever att de gjort nytta för andra människor och ibland kan man till och med tala om att de tolkade sitt arbete som ett kall. Vi har även valt att visa den stora genomströmning av läkare som uppstod under senare delen av 60-talet och framåt. Något som fortfarande är aktuellt för sjukvården i stora delar av Norrland.

Tack alla som ställt upp med sina berättelser och stort tack till Ulf Bergström och Per-Olof Bergström för bildmaterialet vi fått tillgång till.

Tillbaka